POLÍTICA DE PRIVACITAT

VALLS MULTILLARS, S.L.O. és l’entitat administradora i titular del website “multillars.com” (d’ara endavant el “Website”),amb domicili social en Plaça Sant Jordi, 1 Baixos 1 desp-1,  – 43800 Valls Tarragona  i amb C.I.F. número B-43738772 i que està destinada a la intermediació immobiliària, assessoria jurídica, segurs, peritatges i administració de finques.

VALLS MULTILLARS, S.L.O. li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en l’RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

Totes les dades de caràcter personal facilitats a VALLS MULTILLARS, S.L.O. seran tractats per aquesta d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i l’RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporats en el fitxer USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de VALLS MULTILLARS, S.L.O., el qual ha estat degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades són recaptades amb les següents finalitats:

Gestió, estudi i resolució de consultes.

Enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per a evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquests, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

VALLS MULTILLARS, S.L.O., es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés.

VALLS MULTILLARS, S.L.O., no emprarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per a prestar serveis a tercers diferents als referits en l’apartat 2) del present document o, en el seu cas, per a aconseguir una utilitat pròpia.

L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que s’estableix en la present Política de Privacitat.

L’Usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a VALLS MULTILLARS, S.L.O., carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar-se fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: VALLS MULTILLARS, S.L.O.

NIF: B43738772

Adreça postal: Plaça Sant Jordi, 1 Baixos 1, Desp-1 – 43800 Valls Tarragona  (ESPANYA)

Telèfon: 977072392

Correu electrònic: administracion@multillars.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A VALLS MULTILLARS, S.L.O., tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió immobiliària, administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Durant 5 anys o fins a la finalització del servei contractat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: terceres empreses, amb la finalitat d’anteriorment detallada.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a VALLS MULTILLARS, S.L.O.,  estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, VALLS MULTILLARS, S.L.O., deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a VALLS MULTILLARS, S.L.O., procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Login

Register

terms & conditions

18 + 13 =